02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Zakłady Badań Podstawowych


Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie wraz z Oddziałami w Krakowie i Gliwicach prowadzi działalność naukową w zakresie badań podstawowych, translacyjnych i klinicznych.

 • Badania nad przyczynami i mechanizmami rozwoju chorób nowotworowych, prowadzone są wspólnie przez Zakłady Badań Podstawowych i Kliniki Centrum Onkologii oraz we współpracy z innymi jednostkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą. Badania te obejmują m.in. następujące zagadnienia:
 • mechanizmy patogenezy nowotworów, w tym:
 
 1. rola zmian epigenetycznych
 2. rola cytokin
 3. rola komórek mających cechy komórek macierzystych nowotworu
 4. procesy neoangiogenezy i przerzutowania
 5. odpowiedź komórek nowotworowych na terapię przeciwnowotworową
 6. aspekty populacyjne (wielkość komponenty dziedzicznej w zachorowaniach na nowotwory, stratyfikacja grup ryzyka genetycznego, częstość występowania zespołów nowotworowych)
 7. nosicielstwo genów predyspozycji w rakach piersi, tarczycy, płuca, jelita grubego
 
 • poszukiwanie i wykorzystanie markerów molekularnych w:
 
 1. diagnostyce chorób nowotworowych w tym szczególnie w chłoniakach, mięsakach tkanek miękkich, glejakach, rakach płuca, jelita grubego, jajnika i sromu
 2. wykrywaniu komórek nowotworowych w płynach ustrojowych
 3. przewidywaniu odpowiedzi na leczenie
 
 • funkcje komórek dendrytycznych i komórek regulatorowych i możliwości ich wykorzystania w klinicznych próbach immunoterapii nowotworów
 • profil genetyczny zwierząt laboratoryjnych hodowanych dla potrzeb badań modelowych
 • analizy bioinformatyczne danych proteomicznych i transkryptomowych, analizy in silico
 
     
 • Epidemiologia nowotworów (w tym z wykorzystaniem markerów molekularnych narażeń na czynniki rakotwórcze). COI prowadzi Krajowy Rejestr Nowotworów Złośliwych oraz Warszawski Rejestr Nowotworów.
 • Badania kliniczne dotyczą rozwoju nowych i doskonalenia już istniejących metod leczenia oraz oceny wartości leczenia skojarzonego i uzupełniającego oraz oceny jakości życia chorych na nowotwory piersi, płuca, głowy i szyi, tarczycy, przewodu pokarmowego, układu moczowego, układu rozrodczego, układu chłonnego, układu nerwowego, mięsaki tkanek miękkich i czerniaki skóry. 
COI jest wiodącą placówką w zakresie i rozwoju nowych metod radioterapii oraz w badaniach z zakresu radiobiologii klinicznej.