02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Działalność naukowa


Obszarem prowadzonych prac są zagadnienia związane z genetycznymi mechanizmami powstawania i rozwoju nowotworów człowieka oraz weryfikacja użyteczności stosowanych metod w praktyce onkologicznej. Badania dotyczą charakterystyki cytogenetycznej i molekularnej nowotworów układu chłonnego, białaczek i wybranych guzów litych człowieka, cytogenetycznych czynników diagnostycznych i prognostycznych, molekularnej patogenezy raka jajnika oraz genetycznych czynników predyspozycji do zachorowania. Prowadzone są także badania nad ustaleniem molekularnych markerów predykcyjnych oraz nad identyfikacją nowych genów/białek, które wpływają na przeżycie i odpowiedź na chemioterapię. Badania wykonywane są na materiale komórek nowotworowych żywych, po hodowli in vitro, mrożonych i na tkankowym materiale archiwalnym utrwalonym w formalinie i zatopionym w parafinie.

Stosowane techniki: cytogenetyki klasycznej (kariotypowane), cytogenetyki molekularnej (FISH, CGH, array-CGH), izolacja RNA i DNA, metody PCR, sekwencjonowanie, Real-Time PCR, analiza utraty hetrozygotyczności (LOH), hybrydyzacja Wstern Blot, immunoprecypitacja, konstruowanie transgenicznych szczepów bakteryjnych, nadekspresja i wyciszanie ekspresji genów w liniach komórkowych, barwienia immunohistochemiczne.


Pracownia uczestniczy w badaniach prowadzonych przez Ovarian Cancer Association Consortium (OCAC), współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, uczestniczy w badaniach klinicznych, realizuje badania grantowe (NCN, KBN, PTO).