02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków

Struktura Kliniki: Oddział Zabiegowy i Oddział Zachowawczy

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

 

Zespół Kliniki zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorych na mięsaki tkanek miękkich, mięsaki kości oraz czerniaka skóry, a także na nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST: Gastro Intestinal Stromal Tumor). Tym zagadnieniom poświęcone są również liczne prace naukowe pracowników Kliniki.

 

Mięsaki tkanek miękkich

W przypadku leczenia chorych na mięsaki tkanek miękkich coraz większego znaczenia nabiera – przy stale wzrastającej liczbie chorych – wprowadzenie do standardowego postępowania terapeutycznego leczenia skojarzonego. więcej (po kliknięciu rozwija się dodatkowy tekst)

Polega ono na wykonywaniu operacji oszczędzających kończyny z wykorzystaniem napromieniania uzupełniającego. Przeprowadzono prospektywne badanie wśród niewyselekcjonowanej grupy 220 chorych, z miejscowo zaawansowanymi mięsakami tkanek miękkich kończyn i tułowia. Ocenie poddano bezpieczeństwo i skuteczność stosowania hipofrakcjonowanej radioterapii w leczeniu przedoperacyjnym. Zastosowany w tym okresie rodzaj radioterapii związany był z podobnym jak we wcześniej opublikowanych badaniach odsetkiem kontroli miejscowej choroby (80 proc.), przy niewielkim odsetku późnych powikłań leczenia. mniej (po kliknięciu zwija się do tekstu podstawowego)

 

Maziówczak złośliwy

W Klinice prowadzone są również badania nad mięsakami o wysokim stopniu złośliwości z grupy maziówczaka złośliwego (sarcoma synoviale), gdzie zastosowanie chemioterapii przed- i pooperacyjnej, wraz z przedoperacyjną uzupełniającą radioterapią, pozwoliło osiągnąć pięcioletnie przeżycia całkowite na poziomie ponad 70%.

 

Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP)

Inną ważną grupą chorych leczonych w Klinice z powodu mięsaków są pacjenci, u których postęp w leczeniu udało się uzyskać dzięki poznaniu mechanizmów molekularnych leżących u podstaw tej choroby. Dotyczy to chorych na dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) więcej

u których w zastosowano imatinib, działający w przypadku występowania genu fuzyjnego COL1A1/PDGF (przesłanką do wyboru takiej terapii były wspólne wyniki badań II fazy grup EORTC i SWOG, prowadzonych z udziałem pracowników Kliniki). Obecnie zespół Kliniki, we współpracy z Zakładem Onkologii Molekularnej i Translacyjnej Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie, bada znaczenie komórek krążących wybranych mięsaków z translokacją oraz wartość rokowniczą miRNA u chorych na mięsaki (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

 

Mięsaki kości

U chorych na mięsaki kości z zaawansowanymi guzami olbrzymiokomórkowymi kości wprowadzono do praktyki leczenie denosumabem. więcej

 Klinika współpracuje z wieloma europejskimi ośrodkami zajmującymi się mięsakami (np. Soft Tissue and Bone Sarcoma Group EORTC) oraz jest członkiem Conticanet (Connective Tissue Network of Excellence).

Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki, współuczestniczył w opracowaniu zaktualizowanych rekomendacji ESMO, dotyczących leczenia mięsaków tkanek miękkich i kości. Klinika zorganizowała i prowadzi Polski Rejestr Nowotworów Kości.

 

Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST)

Drugim nurtem działalności leczniczej i naukowej są nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST: Gastrointestinal Stromal Tumor). Klinika prowadzi Polski Rejestr Kliniczny GIST, obecnie gromadzący w swojej bazie dane około 1500 chorych. Stworzono również bank tkanek tych nowotworów (we współpracy z Zakładem Onkologii Molekularnej i Translacyjnej Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie). więcej

Po raz pierwszy na świecie na jednorodnej klinicznie grupie chorych po wycięciu pierwotnego GIST potwierdzono znaczenie nowej klasyfikacji TNM wg AJCC. Zespół Kliniki opublikował również jedną z pierwszych w świecie analiz wyników leczenia chirurgicznego chorych na GIST podczas leczenia imatynibem. W analizie odległych wyników leczenia imatynibem chorych na GIST w wysokim stopniu zaawansowania stwierdzono, że obecna mediana przeżycia wynosi około 6 lat. Klinika uczestniczy w międzynarodowych badaniach oceniających wyniki leczenia uzupełniającego imatynibem chorych po radykalnej resekcji GIST o dużym lub pośrednim ryzyku, jak również w badaniach nad nowymi, alternatywnymi, ukierunkowanymi molekularnie lekami mogącymi znależć zastosowanie w leczeniu tej choroby. Zespół Kliniki opracował analizę czynników predykcyjnych odpowiedzi na terapię sunitynibem pacjentów z GIST. Wyniki prezentowano podczas ASCO 2011 i CTOS 2011. Stworzono także polskie rekomendacje postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na GIST.

 

Czerniak

Klinika jest jednym z głównych europejskich ośrodków leczenia chorych na czerniaka skóry. W oparciu o unikalną własną bazę, obejmującą około 2 tys. chorych na czerniaki, z których ponad 1500 poddano biopsji węzła wartowniczego, opublikowano wiele analiz poświęconych zagadnieniom związanym z problematyką biopsji węzła wartowniczego. Analizowana grupa chorych poddanych biopsji węzła wartowniczego należy do najliczniejszych na świecie. więcej

W pracach tych wykazano, że obecność przerzutów do węzłów wartowniczych jest najważniejszym czynnikiem prognostycznym istotnie pogarszającym rokowanie u chorych na czerniaki skóry. Odsetek nawrotów w spływach po uprzednio wykonanych ujemnych biopsjach węzła wartowniczego wynosi około 5%. Obecnie Klinika w ramach międzynarodowej grupy badawczej (wraz z ośrodkami z Rotterdamu i Berlina) współpracuje w projekcie, którego celem jest określenie zestawu czynników pozwalających na wyodrębnienie grupy chorych, u których po dodatniej biopsji węzła wartowniczego nie stwierdza się przerzutów do pozostałych węzłów. Umożliwić to może ograniczenie konieczności wykonywania CLND (uzupełniającej limfadenektomii; Completion Lymph Node Dissection) u 70-80% chorych. Celem tej pracy jest również ocena rokowania takiej podgrupy chorych w stosunku do czasu przeżycia wolnego do nawrotu choroby (DFS) oraz czasu przeżycia całkowitego (OS).

 

Druga grupa zagadnień badawczych związanych z chorymi na czerniaki dotyczy badań nad wykorzystaniem technik molekularnych w diagnostyce i określeniu rokowania tych nowotworów, co realizowane jest w ścisłej współpracy z Zakładem Onkologii Molekularnej i Translacyjnej Centrum Onkologii w Warszawie. więcej

 Obecnie przedmiotem analiz jest ocena zaburzeń molekularnych (m.in. BRAF i NRAS) w przerzutach klinicznych czerniaka do regionalnych węzłów chłonnych.

 

Współpraca międzynarodowa

Klinika aktywnie współpracuje z wieloma międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się badaniami nad czerniakiem (m.in. EORTC Melanoma Group, Global Melanoma Task Force), uczestniczy w międzynarodowych badaniach klinicznych w tym zakresie, jak również współtworzy polskie wielospecjalistyczne zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne u chorych na czerniaki skóry.

 

Nowe techniki

W 2010 r. Klinika wprowadziła jako pierwsza w Polsce technikę elektrochemioterapii do miejscowego leczenia zaawansowanych lub przerzutowych nowotworów, które są zlokalizowane w skórze lub tkance podskórnej (np. rozsiew in-transit czerniaków).
W 2012 r. Klinika wprowadziła technikę izolowanej perfuzji kończynowej (ILP).
W leczeniu mięsaków jamy brzusznej stosowana jest technika chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii (HIPEC).