02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Klinika Ginekologii Onkologicznej

Struktura Kliniki : Pododdziały: Zabiegowy i Zachowawczy

 

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. MARIUSZ BIDZINSKI

 

Klinika jest najdłużej działającą tego rodzaju strukturą organizacyjną w kraju. Posiada wieloletnie tradycje w zakresie leczenia skojarzonego nowotworów narządów płciowych kobiet. Niezwykłą zaletą zespołu jest unikalna formuła kadrowa, składająca się ze specjalistów z zakresu: ginekologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej oraz radioterapii. Pozwala to w ramach jednego zespołu planować i realizować skomplikowane procedury medyczne. Nie ma konieczności przesyłania chorej do innego szpitala, w celu kontynuacji procesu leczenia. Dzięki ścisłej współpracy z bardzo nowocześnie wyposażonymi zakładami: diagnostyki histopatologicznej oraz diagnostyki obrazowej możemy na bieżąco weryfikować rozpoznania postawione poza Centrum Onkologii. Dokładne rozpoznanie przekłada się na optymalizację wyników leczenia chorych. Obecnie Klinika liczy 60 łóżek, co pozwala na bieżące przyjmowanie chorych do leczenia.

 

Leczenie chirurgiczne

 

W Klinice realizowane są wszystkie, w tym najbardziej skomplikowane procedury chirurgiczne wykorzystywane do leczenia nowotworów kobiecych narządów płciowych. Szczególną uwagę poświęca się terapii chorych na nowotwory jajnika. Leczymy zarówno guzy pierwotnie rozpoznane jak i nawrotowe. Posiadamy możliwości zastosowania w wybranych przypadkach procedury HIPEC (operacja cytoredukcyjna połączona z dootrzewnową chemioterapią perfuzyjną w warunkach hipertermii). U chorych na raka jajnika stosujemy także klasyczną chemioterapię dootrzewnową, która jest polecanym standardem w USA. Dodatkową możliwością leczenia chirurgicznego w skojarzeniu z radioterapią jest możliwość leczenia guzów nawrotowych z zastosowaniem radioterapii śród i okołooperacyjnej. Wyjątkowa metoda, stosowana w niewielu polskich ośrodkach, ze względu na ograniczoną dostępność przenośnego przyśpieszacza liniowego. Powszechne jest zastosowanie oznaczania lokalizacji węzła wartowniczego, inaczej mówiąc pierwszego węzła spływu chłonki. Dotyczy to chorych z nowotworami sromu i nowotworami szyjki a także trzonu macicy. Ta taktyka postępowania pozwala bezpiecznie zmniejszyć zakres chirurgii. Stały dostęp chorych do wszechstronnej rehabilitacji, skutkuje szybką rekonwalescencją pooperacyjną i krótkim pobytem w Klinice. 

 

Leczenie metodą radioterapii

 

Klinika zatrudnia wysokiej klasy specjalistów z zakresu radioterapii onkologicznej. Osoby te posiadają także specjalizacje z ginekologii, co wyrażnie wyróżnia umiejętności kolegów w zakresie radioterapii nowotworów narządów płciowych kobiecych. Dostęp do nowoczesnych metod planowania i leczenia pozwala stosować niestandardowe techniki leczenia a tym samym zapewniać optymalniejsze wyniki terapii. Stosowana jest także metoda jednoczasowej z radioterapią hipertermii.

Chore mogą być leczone zarówno w warunkach ambulatoryjnych jak i stacjonarnych.

 

Leczenie systemowe (chemioterapia i leczenie celowane)

 

Współczesne wyniki leczenia nowotworów ginekologicznych poprawiają się dzięki zastosowaniu coraz częściej stosowanym lekom ukierunkowanym molekularnie. Sprawia to że lek działa wyłącznie na komórki  guza nowotworowego. Obecnie posiadamy w rutynowej praktyce klinicznej inhibitory śródnaczyniowego czynnika wzrostu jak i białka PARP. Leki te dedykowane są głównie dla chorych z rakiem jajnika. Oprócz tych standardowych cząsteczek w Klinice prowadzone są badania kliniczne pozwalające na zastosowanie niestandardowych terapii. Zespół lekarski prowadzący tę terapię składa się z lekarzy specjalistów onkologii klinicznej.

Dla zapobieżenia części skutków ubocznych chemioterapii, w Klinice stosowany jest m.in. system do chłodzenia skóry głowy. Bardzo kompleksowo stosowana procedura premedykacji przed chemioterapią pozwala zminimalizować efekty toksyczne leczenia systemowego. Leczenie można stosować zarówno w warunkach ambulatoryjnych jak i stacjonarnych.

 

Projekty naukowe.

 

Klinika jak wszystkie komórki organizacyjne Centrum Onkologii prowadzą aktywną działalność naukową. Główne kierunki zainteresowań naukowych zespołu dotyczą rzadkich nowotworów ginekologicznych: nowotworów sromu, nowotworów mezenchymalnych macicy ( potocznie zwanych mięsakami macicy ) oraz ciążowej choroby trofoblastycznej. Prowadzone są badania molekularne mogące służyć do wytypowania bardziej znaczących czynników prognostycznych i tym samym pomagać w doborze optymalnej terapii. Stale rozszerzający się poziom wiedzy z zakresu nauk podstawowych jest przedmiotem dalszych poszukiwań aplikacji klinicznych tych informacji, o co dbamy w Klinice.        

 

Działalność dydaktyczna

 

Szkolenia przed- i podyplomowe dla lekarzy specjalizujących się w położnictwie i ginekologii, ginekologii onkologicznej, onkologii, radioterapii i medycynie rodzinnej.

Kursy dotyczące ginekologii onkologicznej  są regularnie prowadzone w Klinice.

Działalność ta realizowana jest przy współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Polskim Towarzystwem Ginekologii Onkologicznej, Polską Szkołą Onkologii, Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej.