02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej

Struktura Kliniki: Oddział Zabiegowy i Oddział Zachowawczy

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

 

 

Działalność badawcza

Chirurgiczne leczenie chorych na pierwotne nowotwory płuca:

optymalizacja zasad oceny zasięgu (stopnia zaawansowania);
opracowanie wskazań i zasad resekcji miąższu płucnego w poszczególnych typach histologicznych oraz stopniach zaawansowania;
ustalenie wartości metod rekonstrukcji ubytków ściany klatki piersiowej;
optymalizacja kojarzenia leczenia chirurgicznego z innymi metodami w poszczególnych typach histologicznych oraz stopniach zaawansowania;
identyfikacja czynników o istotnym znaczeniu dla długoletniego przeżycia po wyłącznym leczeniu chirurgicznym oraz po postępowaniu skojarzonym.

 

Chirurgiczne leczenie chorych z przerzutami innych nowotworów do płuc:

optymalizacja metod wczesnego rozpoznawania przerzutów innych nowotworów do płuc;
optymalizacja metod skojarzonego leczenia chorych z przerzutami innych nowotworów do płuc;
identyfikacja czynników o istotnym znaczeniu dla długoletniego przeżycia po wyłącznym leczeniu chirurgicznym oraz po postępowaniu skojarzonym, z wykorzystaniem informacji międzynarodowego rejestru przerzutów do płuc.

 

Uzupełniające leczenie przedoperacyjne i pooperacyjne chorych na pierwotne nowotwory płuca:

opracowanie wskazań i zasad pooperacyjnej i przedoperacyjnej chemioterapii w poszczególnych typach histologicznych oraz stopniach zaawansowania;
opracowanie wskazań i zasad pooperacyjnej radioterapii w poszczególnych typach histologicznych oraz stopniach zaawansowania;
ocena wartości nowych metod pooperacyjnego leczenia (chemioterapia i leczenie ukierunkowane molekularnie).
skojarzona radiochemioterapia pierwotnych nowotworów płuca:
opracowanie wskazań i zasad kojarzenia radioterapii i chemioterapii w niedrobnokomórkowym raku płuca o zaawansowaniu miejscowym;
ocena wartości nowych leków cytotoksycznych oraz ukierunkowanych molekularnie w skojarzeniu z radioterapią w niedrobnokomórkowym raku płuca o zaawansowaniu miejscowym;
optymalizacja wskazań i zasad kojarzenia radioterapii i chemioterapii w drobnokomórkowym raku płuca o zaawansowaniu ograniczonym;
opracowanie wskazań i zasad selektywnego napromieniania mózgu w drobnokomórkowym raku płuca o zaawansowaniu ograniczonym;
ocena nowych możliwości kojarzenia radioterapii z chemioterapią i leczeniem ukierunkowanym molekularnie w niedrobnokomórkowym raku płuca o zaawansowaniu miejscowym.

 

Chemioterapia i leczenie ukierunkowane molekularnie chorych na pierwotne nowotwory płuca:

optymalizacja wskazań i zasad farmakologicznego leczenia pierwszej linii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium uogólnienia lub nawrotu miejscowego;
optymalizacja podtrzymującego leczenia po chemioterapii pierwszej linii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium uogólnienia lub nawrotu miejscowego;
ocena nowych możliwości farmakologicznego leczenia drugiej linii chorych na drobnokomórkowego raka płuca i niedrobnokomórkowego raka płuca;
optymalizacja kojarzenia chemioterapii i ukierunkowanego molekularnie leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium uogólnienia lub nawrotu miejscowego;
identyfikacja czynników rokowniczych i predykcyjnych – ze szczególnym uwzględnieniem biomarkerów – w farmakologicznym leczeniu pierwszej oraz drugiej linii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium uogólnienia lub nawrotu miejscowego.

 

Pozostałe terapie:

Chemioterapia chorych na złośliwego międzybłoniaka opłucnej.
Skojarzone leczenie chorych na neuroendokrynne nowotwory o umiejscowieniu w klatce piersiowej.
Skojarzone leczenie chorych na nowotwory śródpiersia (szczególnie pierwotne nowotwory grasicy).

 

Postępowanie wspomagające w nowotworach klatki piersiowej:

leczenie przeciwwymiotne,
przeciwdziałanie powikłaniom w obrębie błon śluzowych,
przeciwdziałanie osteolizie,
leczenie niedokrwistości,
leczenie bólu.

 

Projekty badawcze

Ocena wartości predykcyjnej stanu EGFR (ekspresja, amplifikacja, mutacja) w wycinkach skórnych chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium zaawansowanym leczonych inhibitorami kinazy tyrozynowej;

 

Analiza czynników prognostycznych i predykcyjnych oraz toksyczności u chorych leczonych erlotynibem z powodu zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca (badanie rozszerzone o protokół molekularny – ocena stanu EGFR);

 

Ocena prognostyczna i predykcyjna znaczenia mutacji w genie kodującym syntazę tymidylanową u chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca poddawanych chemioterapii z udziałem pemetreksedu.

 

Współpraca

Umowa w sprawie utworzenia i zasad działania Sieci naukowej zawarta pomiędzy Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie a Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Umowa zawarta: wrzesień 2012 –  czas nieokreślony;

 

Umowa o Współpracy Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie a Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Przedmiotem Umowy jest realizacja wspólnych prac badawczych dotyczących badań w zakresie niedrobnokomórkowego raka płuca. Umowa zawarta: 30.01.2013 – czas nieokreślony.

 

Nowoczesny sprzęt

 

System wideobronchoskopowy Olympus EVIS Exera III z 9 wideobronchoskopami oraz zestawem do ultrasonografii endobronchialnej EBUS z procesorem  ultrasonograficznym EU-ME1 z dwoma aparatami EBUS,
System wideotorakoskopowy STORZ z kamerą DCI D1 IMAGE1( 4), z możliwością wykonywania wideotorakoskopii i wideomediastinoskopii oraz tor wizyjny full HDTV Olympus do wideotorakoskopii,
System laserowy Nd:YAG 1318nm,
System laserowy Nd:YAG 1064nm,
System endoskopowy do badań autofluorescencji Olympus EVIS LUCERA.