02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej

Struktura Kliniki: Oddział Zabiegowy i  Oddział Zachowawczy; gabinet konsultacyjny Poradni Genetycznej oraz gabinet Profilaktyki Chorób Piersi w Centrum Profilaktyki Nowotworów.

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Zbigniew I. Nowecki

 

W Klinice prowadzona jest diagnostyka i leczenie chorych na raka piersi we wszystkich stadiach zaawansowania. Klinika jest ośrodkiem o największym w Polsce doświadczeniu w skojarzonym i kompleksowym leczeniu chorych na te nowotwory.

W skład zespołu wchodzą specjaliści z dziedziny chirurgii onkologicznej, chirurgii ogólnej, onkologii klinicznej, radioterapii, neurologii i patologii. Klinika współpracuje z Zakładem Patologii, Pracownią Mammografii, Zakładem Radiologii, Zakładem Medycyny Nuklearnej, Zakładem Rehabilitacji, Zespołem Psychologów i z Wojewódzkim Ośrodkiem Badań Przesiewowych.

 

W Klinice stworzono system wielospecjalistycznej opieki nad chorymi, dzięki któremu proponowane leczenie może być kompleksowe. Klinika prowadzi także badania naukowe, działalność szkoleniową i uczestniczy w programach profilaktycznych. Jednym z dążeń Kliniki jest utworzenie w Polsce sieci specjalistycznych ośrodków diagnostyki i leczenia raka piersi, odpowiadających wymogom stawianym przez Parlament Europejski.

Już teraz wyniki leczenia uzyskiwane w Klinice nie odbiegają od wyników uzyskiwanych w czołowych ośrodkach europejskich, zajmujących się diagnostyką i leczeniem chorych na raka piersi. Jesteśmy największym w Polsce ośrodkiem mającym doświadczenie w leczeniu kobiet ciężarnych chorych na raka piersi. Wybór odpowiedniej terapii pozwala nie tylko na wyleczenie chorej, ale także daje szansę na urodzenie przez nią zdrowego dziecka.

 

Prowadzone w Klinice leczenie chirurgiczne obejmuje m.in. wykonywanie zabiegów oszczędzających pierś, klasyczną zmodyfikowaną mastektomię i mastektomię z zaoszczędzeniem skóry i brodawki sutkowej.

 

To pierwszy w Polsce ośrodek, w którym wprowadzono biopsję węzła wartowniczego (obecnie Klinika ma największe w kraju doświadczenie w wykonywaniu tych zabiegów). W Klinice wykonywane są zabiegi odtwórcze ‑ zarówno jednoczasowe jak i odroczone ‑ oraz zabiegi rekonstrukcyjne z tkanek własnych i zabiegi z użyciem endoprotez. Zainicjowano również zabiegi onkoplastyczne, jako jeden z elementów leczenia oszczędzającego. W ostatnim czasie wykonywane są operacje odtwórcze z wykorzystaniem autogennej tkanki tłuszczowej oraz komórek macierzystych uzyskiwanych z tej tkanki. W Klinice wykonywane są także zabiegi z zaoszczędzeniem brodawki i otoczki wraz z radioterapią śródoperacyjną.

Decyzje o leczeniu ogólnoustrojowym podejmowane są w oparciu o biologiczne cechy guza, w zależności od występowania receptorów estrogenowych, receptora HER2 i receptora progestagenowego. Nowe leki i nowe sposoby prowadzenia terapii wprowadzane są niezwłocznie po ich merytorycznym zweryfikowaniu. Leczenie promieniami prowadzone jest zarówno jako integralna część leczenia radykalnego, jak również jako leczenie paliatywne (Klinika współpracuje z ośrodkami opieki paliatywnej i z hospicjum).

 

Współpraca międzynarodowa

Klinika należy do międzynarodowej organizacji SenoNetwork, skupiającej specjalistyczne ośrodki diagnostyki i leczenia chorych na raka piersi. Współpracuje również z kilkoma organizacjami międzynarodowymi:

Cancer International Research Group (wspólne badania związane z wprowadzaniem trastuzumabu u chorych na HER2 dodatniego raka piersi, które przyczyniły się do uzyskania nowej rejestracji leku i stworzenia międzynarodowych standardów; intensywne badania bewacyzumabu).
Oxford University (udział w badaniu „Adjuvant tamoxifen longer against shorter” oraz regularne uczestnictwo w spotkaniach Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group i Fundazione Michelangelo w kontekście badań dotyczących leczenia neoadjuwantowego).
Central European Cooperative Oncology Group (badania nad różnymi systemami leczenia ogólnoustrojowego, w tym nad skutecznością bewacyzumabu u chorych na uogólnionego raka piersi).
Grupa BIG (udział w badaniach dotyczących hormonoterapii w leczeniu uzupełniającym, badanie BIG-FEMTA).
Nottingham University (udział w europejskim projekcie ONCOPOOL dotyczącym przydatności indeksu terapeutycznego oraz porównania wyników leczenia chorych na raka piersi w różnych klinikach europejskich).