02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Klinika Nowotworów Układu Chłonnego

Struktura Kliniki: Oddział Intensywnej Opieki Hemato-Onkologicznej z Pododdziałem Pobierania i Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych, Oddział Zachowawczy

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jan Walewski

 

Działalność Kliniki, poza świadczeniami leczniczymi, koncentruje się na badaniach naukowych związanych przede wszystkim z chorobami nowotworowymi układu chłonnego. 

 

Działalność kliniczna

Klinika realizuje wysokospecjalistyczne procedury napromieniania wielkopolowego w ramach programu leczenia skojarzonego chorych na chłoniaka Hodgkina, napromienianie całego ciała (TBI) – w ramach przygotowania do procedur transplantacyjnych zgodnie z protokołem międzynarodowym EMCL Network oraz napromieniania połowy ciała (HBI) – ze wskazań indywidualnych. W trakcie opracowania jest technika napromieniania całej skóry (TSI). Wprowadzono również technikę IMRT (Intensity Modulated RT) w leczeniu chorych na chłoniaki umiejscowione w okolicy głowy i szyi.

 

Współpraca międzynarodowa

Klinika bierze udział w wieloletnim badaniu prospektywnym nad optymalizacją leczenia chorych na chłoniaki limfoblastyczne ‑ w ramach konsorcjum European Leukemia Net (European Working Group ALL) i we współpracy z zespołem prof. Dietera Hoelzera z Uniwersytetu Frankfurckiego.

Chłoniaki limfoblastyczne to druga pod względem częstości, obok chłoniaka Burkitta, grupa nowotworów skrajnie agresywnych u ludzi młodych. W porównaniu do historycznej grupy kontrolnej, obejmującej chorych leczonych konwencjonalnie w Centrum Onkologii przed 1986 r., program ten umożliwił wzrost prawdopodobieństwa wyleczenia o ponad 30 proc. (z poniżej 20% do ponad 50%). Badanie to jest stale rozwijane i poszerzane o nowe elementy, m.in. o analizę immunofenotypowych czynników rokowniczych i predykcyjnych, prowadzoną w ścisłej współpracy z Pracownią Cytometrii Przepływowej Zakładu Patologii Centrum Onkologii oraz o badania nowych schematów w leczeniu chorych o wysokim ryzyku i znajdujących się w fazie nawrotu. Ostatnio zidentyfikowano podgrupę fenotypową o szczególnie wysokim ryzyku (CD2‑, CD56+), a wyniki prezentowano na dorocznym sympozjum European Leukemia Net w Mannheim w lutym 2014 r.

 

Dzięki wieloletniej współpracy Kliniki z międzynarodową grupą badawczą chłoniaka z komórek płaszcza, zawarto kontrakt między Centrum Onkologii a konsorcjum European Mantle Cell Lymphoma Network, koordynowany przez Uniwersytet w Monachium.

Zespół Kliniki, jako jedyny w Polsce, został włączony do programu badań klinicznych i translacyjnych tej grupy, w tym do dwóch badań klinicznych fazy III. Wyniki tych badań przyczyniają się do optymalizacji leczenia chorych na MCL. Wyniki badania fazy III u chorych starszych zostały opublikowane w piśmie New England Journal of Medicine w 2012 r., wyniki analogicznego badania fazy III u chorych młodszych poddanych konsolidacji mieloablacyjnej zostały złożone do druku także w  New England Journal of Medicine.

 

W latach 2005-2014 zespół Kliniki prowadził współpracę w ramach PLRG z holendersko-belgijską grupą hemato-onkologiczną HOVON, przede wszystkim w zakresie przygotowania i przeprowadzenia badania międzynarodowego fazy III (HOVON CLL 68) u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową o wysokim ryzyku cytogenetycznym, z zastosowaniem alemtuzumabu (AFC vs FC).

 

Klinika uczestniczy w badaniu obserwacyjnym PLRG, którego celem jest standaryzacja kryteriów wczesnej oceny odpowiedzi chłoniaka Hodgkina metodą PET/CT po 1 cyklu ABVD.

 

Współpraca naukowa

Wieloletnia współpraca Kliniki z Zakładem Immunologii koncentruje się na badaniach komórek dendrytycznych (DC) i regulatorowych (Treg). Zakończono prospektywne badanie kliniczne nad zastosowaniem immunoterapii adjuwantowej opartej o komórki DC u chorych na chłoniaki przewlekłe. Wyniki analiz przejściowych były prezentowane na zjazdach międzynarodowych, m.in. American Society of Hematology, EBMT, American Society of Clinical Oncology oraz podczas licznych sympozjów krajowych. Wyniki badania wpływu komórek Treg na komórki chłoniaka in vitro były prezentowane na zjeździe EBMT w Londynie w kwietniu 2013 r.

 

Badania kliniczne

W czerwcu 2011 r. zakończono badanie kliniczne nad optymalizacją leczenia chorych z chłoniakiem Burkitta (Burkitt Lymphoma, BL) prowadzone w Klinice w ramach europejskiego konsorcjum European Leukemia Network (ELNet), w ścisłej współpracy z German Multicentre ALL Study Group.

Program ten (GMALL B-ALL/NHL 2002) uwzględnia naprzemienne cykle 5-dniowej intensywnej chemioterapii z frakcjonowanymi lekami alkilującymi, metrotreksatem w średniej dawce, cytarabiną w wysokich dawkach, przeciwciałem anty-CD20 (rituximab) i leczeniem dokanałowym. Wyniki analizy przejściowej tego badania są najbardziej obiecujące pod względem skuteczności i tolerancji spośród prezentowanych dotychczas na świecie wyników u dorosłych i wskazują na istotne znaczenie skojarzenia średnich dawek metotreksatu i wysokich dawek cytarabiny oraz rituximabu u chorych o wysokim ryzyku. Spośród 23 chorych na BL leczonych w Klinice, 100% chorych uzyskało CR, przeżycie 3-letnie wynosi 100%, a śmiertelność zależna od leczenia – zero. Program ten jest również stosowany w Klinice u chorych na pierwotne chłoniaki śródpiersia (PMBL). Przeżycie 3-letnie PFS i OS wynosi u 42 chorych, odpowiednio: 90% i 97%. Wyniki tego badania, obejmującego 363 chorych - największą z dotychczas publikowanych grup chorych na BL, w której chorzy leczeni w tutejszej Klinice stanowią największą grupę spośród 98 ośrodków uczestniczących ‑ zostały opublikowane (Hoelzer D, Walewski J i wsp., Blood 2014; 124: 3870-79). Wyniki te wskazują na wysoką aktywność intensywnej naprzemiennej immunochemioterapii (GMALL B-ALL/NHL 2002) w tej grupie chorych – blisko 90% całkowitych remisji i 5-letnie przeżycie całkowite wynoszące w całej grupie 80%.

 

Zespół Kliniki odgrywa główną rolę przy realizacji badania fazy III Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków, którego celem jest ustalenie optymalnego programu chemioterapii (CHOP czy CVP) do stosowania łącznego z przeciwciałem.

W badanie to (PLRG-4) zaangażowanych jest 14 ośrodków w Polsce, z których tutejsza Klinika wykazuje największą aktywność (22% całej rekrutacji). Rekrutacja została zakończona w czerwcu 2012 r., a wstępne wyniki były prezentowane na zjeździe 12 International Conference on Malignant Lymphoma w Lugano w czerwcu 2013 r.

 

Klinika jest również ośrodkiem koordynującym badanie II fazy PLRG-8, dotyczące oceny oryginalnego programu immunochemioterapii O-IVAC (ofatumumab + IVAC) u chorych na nawrotowe i oporne chłoniaki DLBCL niekwalifikujących się do autotransplantacji komórek CD34. W badaniu uczestniczy 7 ośrodków polskich, ale największa liczba pacjentów rekrutuje się z Kliniki Centrum Onkologii – Instytutu.

 

W Klinice realizowano liczne badania I/II lub III fazy dotyczące nowych leków lub nowych zastosowań leków zarejestrowanych: ofatumumabu, alemtuzumabu, inhibitorów deacetylaz (romidepsin, panobinostat, resminostat), bortezomibu, carfilzomibu, lenalidomidu, brentuximabu, vedotinu, idelalisibu, ibrutynibu.