02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Klinika Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej

Struktura Kliniki: Oddział Terapii Jodowej, Oddział Endokrynologii, Oddział Chirurgii Endokrynologicznej oraz Zakład Medycyny Nuklearnej z Pracownią Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET-CT), Pracowniami Scyntygraficznymi, Pracownią Radiochemiczną, Pracownią Ultrasonografii, Pracownią Densytometryczną, Poradnia Endokrynologiczna i Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Marek Dedecjus, prof. nadzw.

 
Zespół Kliniki prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną oraz naukową głównie z zakresu onkologii, endokrynologii onkologicznej, medycyny nuklearnej i chirurgii endokrynologicznej.
Główny zakres oferowanych świadczeń można podzielić na trzy główne dziedziny: diagnostyka i terapia izotopowa, endokrynologia onkologiczna oraz onkologiczna chirurgia endokrynologiczna.
W Klinice rocznie wykonywanych jest około 9 tys. badań scyntygraficznych, około 1500 badań PET/CT, około 3 tys. badań ultrasonograficznych, 450 biopsji cienkoigłowych pod kontrolą ultrasonograficzną, ponad 700 badań densytometrycznych.
 
Badania kliniczne
Zespół Kliniki uczestniczy również w wieloośrodkowych, międzynarodowych badaniach klinicznych, które dotyczą:
<>·····znakowanego izotopem kwasu foliowego do skojarzonego leczenia pacjentek z platyno-opornym rakiem jajnika.
Badania z zakresu chirurgii endokrynologicznej nad technikami wczesnego rozpoznawania powikłań: neuromonitoring nerwów krtaniowych i wczesna ocena stężenia PTH. Ich celem jest poprawa jakości leczenia, spadek liczby powikłań oraz ich jak najwcześniejsze wykrywanie, a także wczesne wdrożenie rehabilitacji.
 
Współpraca naukowa
Współpraca przy tworzeniu Europejskiej Bazy Danych chorych na raka rdzeniastego tarczycy i mutacją w exonie 10 protoonkogenu RET.
Współpraca z Kliniką Chirurgii Dziecięcej Collegium Medicum w Bydgoszczy i Kliniką Chirurgii Dziecięcej ICZMP w Łodzi, w ramach ogólnopolskiego programu PPGGL dotyczącego leczenia dzieci chorych na raka tarczycy.
Tworzenie ‑ w ramach EORTC ‑ wytycznych dotyczących postępowania, standaryzacji badań diagnostycznych i leczenia chorych na czerniaki. Zespół Kliniki czynnie uczestniczy w działalności grupy Endocrine Task Forces w ramach EORTC.
 
Działalność kliniczna
W Oddziale Terapii Jodowej prowadzona jest terapia nowotworów tarczycy wysokimi dawkami jodu promieniotwórczego.
Leczenie zróżnicowanych raków tarczycy odbywa się zarówno w stymulacji endogennej, jak i przy użyciu ludzkiej rekombinowanej tyreotropiny. Rocznie leczonych jest około 700 pacjentów. Prowadzone jest również leczenie Pamidronianem u osób z przerzutami do kości raka tarczycy i rakami neuroendokrynnymi.
W ramach Ogólnopolskiej Grupy Guzów Neuroendokrynnych stosowana jest terapia raków neuroendokrynnych przy użyciu 131I-MIBG oraz nowotworów endokrynnych przy użyciu izotopów itru (Y90) i lutetu (Lu 177).
W Klinice prowadzona jest radoimmunoterapia chłoniaków nieziarniczych CD20 dodatnich oraz paliatywne leczenie bólu, spowodowane przerzutami nowotworowymi do kości (głównie w rakach piersi i gruczołu krokowego), przy zastosowaniu izotopów strontu i samaru.
Wysokospecjalistyczną procedurą diagnostyczną wykonywaną w Klinice jest pozytonowa tomografia emisyjna PET-CT, wykorzystywana przy diagnostyce i ocenie stopnia zaawansowania nowotworów złośliwych, planowaniu terapii (m.in. radioterapii) oraz monitorowaniu efektów leczenia.
Intensywnie rozwijana jest technika oceny guzów neuroendokrynnych przy użyciu galu oraz diagnostyka przy użyciu 18F-choliny.
W Klinice wdrożono rejestr przeprowadzanych operacji, umożliwiający nie tylko ich dokładną analizę oraz ocenę jakości leczenia, lecz również pozwalający na obserwację wyników odległych.