02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi

Struktura Kliniki: Oddział Zachowawczy i Oddział Chirurgiczny

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki

 

W Klinice prowadzona jest kompleksowa diagnostyka i leczenie chorych na wszystkie rodzaje nowotworów narządów głowy i szyi. Głównym kierunkiem działalności klinicznej Oddziału Zachowawczego Kliniki jest leczenie skojarzone chorych na zaawansowane raki płaskonabłonkowe, z wykorzystaniem oryginalne opracowanych strategii terapeutycznych (np. przyspieszonej chemioradioterapii techniką SIB – IMRT z deintensyfikacją dawki cisplatyny), leczenie skojarzone chorych na nisko zróżnicowane glejaki mózgu z udziałem napromieniania i chemioterapii, a także leczenie ogólnoustrojowe pacjentów z nawrotami nowotworów centralnego układu nerwowego.

Ponadto z leczenia kompleksowego korzystają również chorzy z rzadkimi nowotworami narządów głowy i szyi (m.in. nerwiakami węchowymi, przyzwojakami i szkliwiakami).

Na oddziale prowadzona jest także optymalizacja leczenia wspomagającego w trakcie chemioradioterapii lub przyspieszonego napromieniania, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia chorych, a także optymalizacja paliatywnej chemioterapii w przypadku nawrotów lub odległych przerzutów w przebiegu chorób nowotworowych narządów głowy i szyi.

Zespół Oddziału Chirurgicznego Kliniki specjalizuje się w rozległych zabiegach operacyjnych z natychmiastową rekonstrukcją przy użyciu prostych lub złożonych płatów odległych, z mikrochirurgicznym zespalaniem naczyń, w przypadku pierwotnie zaawansowanych nowotworów narządów głowy i szyi. Jest to jeden z nielicznych ośrodków w kraju, gdzie wykonuje się zabiegi chirurgiczne twarzoczaszki i podstawy czaszki w pełnym zakresie. Zespół Kliniki specjalizuje się również w tzw.  chirurgii ratującej, z wykorzystaniem rekonstrukcji mikrochirurgicznych u chorych z nawrotami nowotworów głowy i szyi po przebytym napromienianiu oraz wykonuje zabiegi u osób z rzadkimi nowotworami narządów głowy i szyi, na przykład nerwiakami węchowymi i szkliwiakami.

 

Badania naukowe

Prowadzone w Klinice wieloletnie badania naukowe obejmują:

optymalizację definiowania obszarów tarczowych w radioterapii techniką IMRT na obszar narządów głowy i szyi, poprzez aplikację fuzji obrazowania TK i PET z analizą porównawczą w stosunku do planowania konwencjonalnego opartego na trójwymiarowej rekonstrukcji TK;
określenie przydatności radioterapii adaptatywnej (adoptive radiotherapy) w aspekcie zmiany warunków anatomicznych dokonujących się w trakcie napromieniania chorych na zaawansowane raki narządów głowy i szyi;
realizację programu badawczego „Ocena stanu zapalnego błon śluzowych oraz reaktywacji latentnych postaci EBV i innych wirusów (CMV, HSV, retrowirusy) u chorych napromienianych lub leczonych metodą skojarzoną z jednoczesną chemioterapią z powodu nowotworów narządów głowy i szyi (we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym);
analizę prognostycznej roli zakażenia HPV u chorych otrzymujących jednoczesną przyspieszoną chemioradioterapię techniką SIB – IMRT z powodu raka ustnej części gardła;
ocenę predyspozycji genetycznych i ich prognostycznego znaczenia u chorych na przyzwojaki niechromochłonne;
ocenę wpływu napromieniania na proces gojenia i adaptacji zespoleń kostnych po resekcjach w obszarze narządów głowy i szyi;
ocenę zaburzeń czynnościowych miejsca dawczego płatów mikrochirurgicznych oraz ich wpływu na jakość życia chorych po pobraniu unaczynionych przeszczepów z okolicy kości biodrowej i strzałki w celu rekonstrukcji ubytków po resekcjach nowotworów twarzoczaszki (grant NCN 3970/B/P01/2010/39);
ocenę bioimplantów dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych (Program BIOIMPLANT współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Programu Funduszu Rozwoju Regionalnego; POIG01.01.02-00022/09-00);

 

Badania kliniczne

Zespół Kliniki uczestniczy również w pięciu międzynarodowych, kontrolowanych badaniach klinicznych II i III fazy dotyczących klinicznej aplikacji nowych technologii terapeutycznych u chorych na nowotwory narządów głowy i szyi oraz centralnego układu nerwowego.