02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Zakład Teleradioterapii

Struktura Zakładu: Oddział Radioterapii, Pracownia Planowania Leczenia i Napromieniania, Pracownia Przygotowania Pacjentów do Napromieniania, Pracownia Weryfikacji i Kontroli Jakości Napromieniania, Pracownia Przygotowania, Planowania i Leczenia Napromienianiem (ul. Wawelska).

Kierownik Zakładu: Dr hab. n. med. Zbigniew Szutkowski

 

Zakład prowadzi szeroką działalność naukową i terapeutyczną, dedykowaną zarówno pacjentom dorosłym jak i dzieciom. Posiada możliwość realizacji nowoczesnych procedur radioterapii z użyciem najnowocześniejszych systemów planowania.

I Zakład Teleradioterapii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka przy ul. Wawelskiej stał się Pracownią Przygotowania Planowania i Leczenia Napromienianiem, która następnie została podporządkowana Zakładowi Teleradioterapii w Centrum Onkologii na Ursynowie, stając się jego integralną częścią. W Zakładzie w 2015 r. leczonych było 6413 chorych, w tym ambulatoryjnie – 4401, a hospitalizowanych ‑ 2012. Leczenie stereotaktyczne zastosowano u 59 chorych, technikę IMRT ‑ u 839 chorych.

 

Nowoczesny sprzęt

W Pracowni znajduje się linia terapeutyczna firmy Elekta, złożona z 3 akceleratorów liniowych do napromieniania chorych i symulatora CT. W Zakładzie Teleradioterapii na Ursynowie znajduje się 8 akceleratorów, 2 symulatory, 1 symulator-CT i 1 CT (tomograf komputerowy) z możliwością współdziałania z MR i PET-CT.

W Pracowni znajduje się modelarnia, gdzie wykonuje się tzw. pozycjonowanie chorych (wykorzystując konieczne akcesoria, materace próżniowe i maski z materiału termoplastycznego) oraz nowoczesny symulator-KT do planowania radioterapii.

 

Działalność kliniczna

Istotną częścią działalności Pracowni jest leczenie dzieci chorych na nowotwory złośliwe. Wieloletnie doświadczenie pracujących tu lekarzy, w połączeniu ze specjalnie przygotowanym zapleczem, w skład którego wchodzi m.in. kącik dla dzieci i rodziców z dużą ilością zabawek, możliwość oglądania bajek z odtwarzacza wideo oraz odpowiednio przyozdobione ściany, czynią to miejsce wygodnym dla prowadzenia terapii wśród najmłodszych pacjentów. Z myślą o dzieciach powołano również zespół anestezjologów, którzy wprowadzają je w sedację przy każdym seansie napromieniania.

Dostępny sprzęt umożliwia stosowanie najbardziej nowoczesnych form radioterapii: stereotaktycznej mózgowej i pozamózgowej, bramkowania oddechowego, a dzięki CBCT ‑ możliwość zastosowania radioterapii sterowanej obrazem IGRT. Dzięki nowemu akceleratorowi True Beam posiadamy możliwość stosowania terapii łukowej Rapid Arc.

Ponadto w Zakładzie, dzięki wewnętrznej komunikacji elektronicznej z innymi zakładami diagnostycznymi, wykorzystywana jest podczas planowania leczenia możliwość fuzji obrazów tomografii komputerowej z obrazami rezonansu magnetycznego MRI oraz fuzji KT z obrazami pozytronowej emisyjnej tomografii PET-KT. Przeprowadzane są zabiegi napromieniania całego ciała (TBI Total Body Irradiation) przed przeszczepem szpiku lub napromienianie połowy ciała (HBI).

Zakład podjął współpracę z Instytutem Chirurgii Cybernetycznej w Wieliszewie w zakresie m.in. wykorzystywania w terapii Cyber Knife (po zakwalifikowaniu do tego leczenia chorych przez zespół Centrum Onkologii).

 

Badania kliniczne

Krótkotrwała przedoperacyjna radioterapia z konsolidującą chemioterapią w porównaniu z przedoperacyjną radiochemioterapią u chorych na nieresekcyjnego raka odbytnicy (badanie III fazy).

Napromienianie okolicy miednicy skojarzone z chemioterapią zamiast paliatywnej chirurgii u chorych na raka odbytnicy, z nieoperacyjnymi synchronicznymi przerzutami odległymi.

Porównanie dwóch schematów napromieniania: krótkiej (1 tydzień) i standardowej (3 tygodnie) radioterapii – u chorych starszych lub w upośledzonym stanie sprawności ogólnej z glejakiem wielopostaciowym mózgu (wieloośrodkowe badanie III fazy).

Porównanie wyniku pooperacyjnego napromieniania całego mózgu (WBRT) w stosunku do wyłącznego napromieniania stereotaktycznego loży po usuniętym przerzucie u chorych z pojedynczym przerzutem nowotworów litych do mózgu (badanie III fazy).

 

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Zakładu prowadzą wielokierunkową działalność dydaktyczną: prowadzą kursy specjalizacyjne, zajęcia dla studentów medycyny Wydziału Lekarskiego i studentów kierunku elektroradiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz uczestniczą w licznych konferencjach naukowych.