02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Zakład Brachyterapii

Struktura Zakładu: Oddział Brachyterapii, Pracownia Brachyterapii Ginekologicznej i Hipertermii, Pracownia Planowania Leczenia, Punkt HDR, Ambulatorium

Kierownik Zakładu: dr n. med. Anna Kulik

 

Działalność kliniczna

Brachyterapia w skojarzonym leczeniu radykalnym chorych na raka szyjki macicy.

W grupie tej wyodrębnianie chorych do leczenia dojamowego i śródtkankowego oraz w przypadkach stwierdzania zmian resztkowych po teleradioterapii planowanie oparte jest na fuzji MR/CT. W pozostałych przypadkach prowadzone jest planowanie 3D w oparciu o CT i MR. Przy stwierdzeniu niekorzystnych czynników rokowniczych kojarzone jest napromienianie z hipertermią.

 

Leczenie pooperacyjne lub skojarzone o charakterze radykalnym i paliatywnym chorych na raka trzonu macicy, pochwy i sromu.

 

Leczenie chorych na nowotwory układu moczowego

brachyterapia śródtkankowa w raku gruczołu krokowego jako postępowanie samodzielne, skojarzona z teleradioterapią we frakcjonowaniu konwencjonalnym,
brachyterapia śródtkankowa raka gruczołu krokowego z intencją radykalną,
brachyterapia śródtkankowa jako miejscowe podwyższenie dawki (boost) po teleradioterapii u chorych z wysokimi czynnikami ryzyka nawrotu miejscowego,
brachyterapia śródtkankowa w przypadkach nawrotów miejscowych po teleradioterapii, brachyterapii lub radykalnej prostatektomii (na obszar loży po usuniętym gruczole krokowym),
śródtkankowa brachyterapia radykalna z użyciem implantów stałych radioaktywnego jodu LDR (seed’s), leczenie niezaawansowanych miejscowo przypadków raka cewki moczowej techniką HDR.

 

Leczenie chorych na mięsaki tkanek miękkich, czerniaka złośliwego, raki skóry

brachyterapia śródoperacyjna w leczeniu skojarzonym w wybranych przypadkach wznów miejscowych lub leczenia pierwotnego,

leczenie paliatywne/radykalne z użyciem aplikatorów kontaktowych lub indywidualnych typu „moulage” czerniaków i raków skóry lub błon śluzowych,
w wybranych przypadkach uzupełniające leczenie radykalne po zabiegach operacyjnych.

 

Leczenie chorych na nowotwory płuca

brachyterapia dooskrzelowa paliatywna lub ratunkowa w zaawansowanych miejscowo przypadkach,

w wybranych przypadkach skojarzona brachyterapia i teleradioterapia z intencją radykalną, przy stwierdzeniu nacieku wewnątrzoskrzelowego.

 

Leczenie chorych na nowotwory piersi

brachyterapia śródtkankowa HDR na obszar loży po tumorektomii jako miejscowe podwyższenie dawki po teleradioterapii,
brachyterapia śródtkankowa APBI (przyspieszone napromienianie części piersi) jako wyłączne napromienianie radykalne w przypadkach chorych z niskimi czynnikami ryzyka wznowy miejscowej,
brachyterapia śródtkankowa HDR śródoperacyjna jako boost wyprzedzający teleradioterapię
paliatywne napromienianie kontaktowe wznów miejscowych na ścianie klatki piersiowej.

 

Leczenie chorych na nowotwory przewodu pokarmowego

brachyterapia doprzełykowa paliatywna samodzielna lub w skojarzeniu z laseroterapią,
brachyterapia doprzełykowa jako miejscowe podwyższenie dawki w skojarzonym napromienianiu radykalnym,
brachyterapia endoluminarna w wybranych paliatywnych przypadkach nowotworów dróg żółciowych po wcześniejszym udrożnieniu i założeniu stentu,
brachyterapia endoluminarna wybranych przypadków raka odbytnicy i dystalnego odcinka odbytu w radykalnym leczeniu skojarzonym
brachyterapia śródoperacyjna zaawansowanych miejscowo raków jelita grubego lub wznów miejscowych zgodnie z protokołem chirurgicznym.

 

Leczenie chorych na nowotwory regionu głowy i szyi

brachyterapia techniką HDR w wybranych przypadkach lokalizacji regionu głowy i szyi zgodnie z obowiązującym protokołem.

 

Współpraca naukowa

Nawiązano współpracę z Kliniką Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie w zakresie leczenia mięsaków u dzieci (brachyterapia okołooperacyjna).

 

Działalność dydaktyczna

Organizacja kursów CMKP „Brachyterapia nowotworów”, zajęcia dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz lekarzy w trakcie specjalizacji z radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej (kursy CMKP, kursy PTOK). Zespół Zakładu uczestniczy w konferencjach krajowych i zagranicznych.

 

Badania kliniczne

W Zakładzie kontynuowane jest badanie kliniczne III fazy: „Multicenter trial interstitial brachytherapy alone versus external beam radiation therapy after breast conserving surgery for low risk invasive carcinoma and low risk duct carcinoma in-situ (DCIS) of the female breast”.

 

Nowoczesny sprzęt

Na terenie Zakładu uruchomiono mobilny akcelerator śródoperacyjny Novac 11.