02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Zakład Fizyki Medycznej

Struktura Zakładu: Pracownia Wtórnych Wzorców Dozymetrycznych, Pracownia Dozymetrii, Pracownia Fizycznych Problemów Diagnostyki, Pracownia Planowania Radioterapii, Pracownia Dozymetrii i Planowania Leczenia, Pracownia Dozymetrii i Planowania Brachyterapii

Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Paweł Kukołowicz, prof. nadzw.

 

Do zadań Zakładu należy rozwijanie fizycznych metod umożliwiających skuteczną diagnostykę i terapię nowotworów, z uwzględnieniem metod optymalizacyjnych i kontroli jakości, w szczególności:

wykonywanie badań naukowych w zakresie fizyki medycznej, głównie radiologicznej, związanych z bezpośrednimi i perspektywicznymi potrzebami klinik i zakładów Centrum Onkologii - Instytutu;
wykonywanie procedur wymagających udziału wykwalifikowanych fizyków (np. skomplikowanych planów leczenia, kontroli aparatury, nadzoru nad radiologicznym bezpieczeństwem personelu).

 

Nowe technologie

W latach 2012-2014 wdrożono do zastosowań klinicznych techniki obrotowe radioterapii, napromienianie śródoperacyjne oraz kontrole jakości diagnostycznych urządzeń cyfrowych.

 

 

 

Akredytacje

Zakład uzyskał w 2014 roku akredytację PCA na zgodność z normą  PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Akredytacja PCA nr AP 155 dotyczy wzorcowań dawkomierzy promieniowania jonizującego z komorą jonizującą dla dawki pochłoniętej w wodzie w wiązce promieniowania Co-60 (0,15 Gy ÷ 3,3 Gy) i wzorcowań dawkomierzy promieniowania jonizującego z komorą studzienkową ze źródłem promieniotwórczego irydu (Ir-192) dla mocy kermy w powietrzu (0,1 mGy ÷ 0,4 mGy).

 

Akredytacja PCA nr AB 1499 dotyczy badań obejmujących:

testy specjalistyczne aparatury rentgenowskiej: wyposażenia do radiografii ogólnej, fluoroskopii i mammografii, oraz do tomografii komputerowej;
testów eksploatacyjnych symulatorów radioterapeutycznych, akceleratorów medycznych, wyposażenia do brachyterapii (HDR);
zewnętrznych audytów dozymetrycznych metodą TLD, w których przedmiotem badań są systemy dozymetryczne i komputerowe systemy planowania leczenia (jest to jedyna w Polsce akredytacja w tym zakresie).

 

Projekty badawcze

W ramach działalności naukowej, pod kierunkiem dr. Krzysztofa Kacperskiego pracuje grupa kilku fizyków realizujących projekt badawczy Wellcome Trust International Senior Research Fellowship nr 084288/Z/07/Z „Optimal collimators for nuclear medicine functional imaging".

 

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Zakładu nadzorują inne ośrodki onkologiczne (obowiązkowe wzorcowanie przez Zakład Fizyki Medycznej dawkomierzy terapeutycznych); przeprowadzają akcje informatyczne i pomiarowo-kontrolne, doradztwo i konsultacje oraz szkolenia w zakresie dyscyplin radiologicznych i kursy specjalizacyjne w dziedzinie fizyki medycznej.