02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Zakład Mikrobiologii Klinicznej

Struktura Zakładu: Pracownia Bakteriologii, Pracownia Mikologii, Pracownia Podstawowej Diagnostyki Wirusologicznej z wydzielonym stanowiskiem biologii molekularnej

Kierownik Zakładu: dr n. przyr. Hanna Połowniak-Pracka

 

Działalność naukowa

Prace zespołu Zakładu koncentrują się na badaniach dotyczących:

oceny przydatności antybiogramów wykonywanych bezpośrednio z dodatnich posiewów krwi,
kolonizacji układu pokarmowego szczepami wieloopornymi,
oceny różnego typu materiału z dolnych dróg oddechowych w diagnostyce zakażeń grzybiczych.

 

Współpraca  naukowa 

Współpraca Zakładu z klinikami Centrum Onkologii łączy się tematycznie z  problemem powikłań  septycznych i dotyczy: oceny wpływu środowiska mikroflory skóry krocza na nasilenie wczesnego odczynu popromiennego u chorych napromienianych z powodu raka sromu (Klinika Ginekologii Onkologicznej) oraz znaczenia prognostycznego klastrów objawów będących czynnikami rokowniczymi w ciężkiej sepsie u chorych z chorobą nowotworową (OIT).

 

Działalność kliniczna

Działalność kliniczna obejmuje wykonywanie posiewów materiału klinicznego, izolację czynnika etiologicznego zakażenia, oznaczenie lekowrażliwości drobnoustroju oraz wykrywanie mechanizmów nabywania oporności na antybiotyki.

W diagnostyce tej stosowane są najczęściej metody klasyczne oraz metody biologii molekularnej. W Zakładzie wykonywanych jest rocznie około 48 tys. badań mikrobiologicznych. Pracownicy Zakładu współpracują z klinikami Centrum Onkologii w zakresie leczenia i epidemiologii zakażeń. Przeprowadzają analizę mikrobiologiczną materiału klinicznego, obejmującą epidemiologię zakażeń oraz lekowrażliwość izolowanych drobnoustrojów. Współpracują również z Zespołem ds. Zakażeń Szpitalnych w zakresie epidemiologii zakażeń i zapobiegania zakażeniom u pacjentów hospitalizowanych w Centrum Onkologii.