02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Poradnia Psychoonkologii

Poradnia Psychoonkologii

Kierownik Poradni: dr n. med. Mariola Kosowicz

 

W zakres działalności Poradni wchodzą profesjonalne formy pomocy psychologicznej dla pacjentów hospitalizowanych w klinikach narządowych Centrum Onkologii, jak również leczonych w warunkach ambulatoryjnych. Obecnie Poradnia zatrudnia 16 psychologów i 4 lekarzy psychiatrów.

Mając na uwadze problemy chorych dotkniętych chorobą nowotworową oraz wzorując się na światowych standardach szeroko rozumianej opieki medycznej, w tym również psychologicznej, 1 stycznia 2011 r. utworzono w Centrum Onkologii Zakład Psychoonkologii. W marcu 2012 r. rozszerzył on swoją działalność o Poradnię Zdrowia Psychicznego, a od 2013 r. zmieniono jego nazwę na Poradnię Psychoonkologii. Obecnie w każdej klinice Centrum Onkologii pracuje wyznaczony psycholog, do zadań którego należy wszechstronna pomoc psychologiczna pacjentom na wszystkich etapach hospitalizacji, m.in.: w okresie okołooperacyjnym, w trakcie leczenia uzupełniającego i we wszystkich innych sytuacjach, które stanowią dla pacjentów problem natury psychicznej. Ważnym elementem pomocy psychologicznej w celu lepszego rozpoznania potrzeb psychicznych pacjentów jest współpraca z personelem medycznym.

 

W ramach działalności Poradni Zdrowia Psychicznego, z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej mogą korzystać wszyscy chorzy, bez względu na miejsce leczenia i zamieszkania, oraz ich bliscy.

Proponowane formy pomocy obejmują:

konsultacje lekarzy psychiatrów;
konsultacje psychologiczno-diagnostyczne;
pomoc pracownika socjalnego;
interwencje kryzysowe w każdej trudnej dla pacjenta i jego rodziny sytuacji;
indywidualne sesje terapeutyczne dla pacjentów na wszystkich etapach choroby;
indywidualne sesje terapeutyczne dla rodzin osób chorych;
diagnostyka i terapia osób z zaburzeniami osobowości
sesje terapii rodzinnej, małżeńskiej, partnerskiej;
grupowe sesje terapeutyczne dla pacjentów;
grupy wsparcia dla rodzin osób chorych i osób w żałobie;
grupy terapeutyczne dla osób cierpiących z powodu przewlekłego bólu metodą Mindfulness-Based Approaches;
grupy terapeutyczne metodą Mindfulness-Based Approaches, dla pacjentów leczonych z powodu depresji i lęku;
grupy terapeutyczne metodą Mindfulness-Based Approaches Ca., dla pacjentów z diagnozą choroby nowotworowej na wszystkich etapach choroby;
grupy terapeutyczne oparte na muzykoterapii.

 

Psychoedukacja dla pacjentów

Wzorując się na światowych standardach psychologii klinicznej, w każdej klinice wprowadzono raz w tygodniu grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla wszystkich pacjentów hospitalizowanych i ich bliskich. Zadaniem psychoedukacji jest m.in. pomoc chorym w adaptacji do sytuacji pobytu w szpitalu, w kształtowaniu aktywnej postawy wobec choroby i procesu leczenia oraz opracowanie strategii radzenia sobie ze stresem. Poprzez prawidłowo przeprowadzoną psychoedukację wzmacnia się wewnętrzne zasoby chorego, pomaga w znalezieniu odpowiednich strategii, dzięki którym pacjent odzyskuje poczucie sprawczości i zdrowej kontroli.

 

Działalność naukowa

Dbając o profesjonalizm podejmowanych działań psychologicznych, ważną częścią pracy Poradni stanowią prace naukowo-badawcze, których celem jest naukowe uzasadnienie skuteczności pracy terapeutycznej dla grupy przewlekle chorych osób. Pracownicy Poradni biorą aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych oraz publikują artykuły naukowe.

 

Poradnia Psychoonkologii bierze aktywny udział w organizowanych przez CMKP, PUO, Uniwersytet Medyczny oraz Ministerstwo Zdrowia działaniach poszerzających wiedzę z zakresu komunikacji personelu medycznego z pacjentami i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.