02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Klinika Diagnostyki Onkologicznej i Kardioonkologii

 

Struktura Kliniki: Oddział Diagnostyki Onkologicznej, Oddział Kardiologii Onkologicznej, Oddział Medycyny Paliatywnej, Oddział Chemioterapii Dziennej.

 

Kierownik Kliniki: dr n. med. Beata Jagielska

 

Klinikę Diagnostyki Onkologicznej i Kardioonkologii utworzono we wrześniu 2012 roku.

 

Klinika zajmuje się kompleksowo diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych  wypełniającym tym lukę w działalności pozostałych klinik narządowych Centrum Onkologii i będąc ogniwem spajającym wszystkie z nich. Zagadnienia naukowe Kliniki obejmują: powikłania leczenia systemowego (w tym w szczególności powikłania sercowo-naczyniowe), wyznaczanie nowych standardów i kierunków zintegrowanej opieki nad pacjentem onkologicznym, w tym intensywnej opieki kardioonkologicznej.

Ważnym przedmiotem zainteresowań jest także diagnostyka i leczenie nowotworów o nieznanym ognisku pierwotnym. Jest to jedyna w skali kraju Klinika ukierunkowana na diagnostykę różnicową chorób onkologicznych, a także chorób mogących imitować choroby nowotworowe.

 

Oddział Diagnostyki Onkologicznej

Oddział prowadzi szeroko rozumianą diagnostykę wszystkich nowotworów litych oraz niektórych chorób limfoproliferacyjnych. Typowymi pacjentami trafiającymi do Oddziału Diagnostyki są chorzy ze stwierdzonym nowotworem o nieznanym punkcie wyjścia. Oddział zajmuje się zarówno diagnostyką wczesnych stadiów choroby nowotworowej, jak i zaawansowanych, z dokładną oceną stopnia zasięgu procesu rozrostowego.

Dążąc do postawienia rozpoznania, specjaliści onkologii klinicznej ściśle współpracują z zakładami diagnostycznymi Centrum Onkologii, co pozwala na wykonywanie wszystkich dostępnych badań diagnostycznych: poczynając od najprostszych, takich jak badania laboratoryjne lub klasyczne badania rentgenowskie, poprzez ultrasonografię, biopsje narządowe i badania endoskopowe, kończąc na bardziej zaawansowanych badaniach obrazowych (spiralna tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, scyntygrafia, PET-CT i inne badania z zakresu diagnostyki nuklearnej).

Po zakończonym procesie diagnostycznym pacjenci trafiają pod opiekę poszczególnych klinik narządowych, w zależności od postawionego rozpoznania.

Pacjenci, którzy pomimo optymalnego procesu diagnostycznego, nie uzyskują jednoznacznej weryfikacji choroby, a zatem pacjenci z ostatecznie postawionym rozpoznaniem nowotworu o nieznanym ognisku pierwotnym (łac. FPI ‑ focus primarius ignotus), pozostają pod opieką Kliniki Onkologii i Chorób Wewnętrznych i tutaj są leczeni. Podobnie chorzy z nowotworami rzadkimi (np. rak z gruczołów potowych, raki nadnerczy, rzadkie odmiany histologiczne niektórych chorób, np. rak płaskonabłonkowy dróg żółciowych) lub ze współistnieniem kilku chorób nowotworowych. W zakresie działalności Kliniki znajduje się także wysoko specjalistyczna diagnostyka i leczenie powikłań kardiologicznych leczenia onkologicznego lub przygotowywanie do leczenia przeciwnowotworowego chorych z poważnymi obciążeniami internistycznymi.

 

Oddział Kardiologii Onkologicznej

Oddział świadczy usługi medyczne w zakresie opieki ambulatoryjnej, jak również pełnoprofilową kardiologiczną opiekę hospitalizacyjną, często bez konieczności przerywania leczenia onkologicznego.

W Oddziale tym prowadzona jest szybka i szeroka diagnostyka chorób układu sercowo-naczyniowego chorych obciążonych kardiologicznie, zarówno dotkniętych chorobą układu krążenia przed rozpoznaniem choroby nowotworowej, jak również pacjentów, u których diagnostyka i leczenie kardiologiczne prowadzone jest równolegle z diagnostyką i leczeniem onkologicznym. Oddzielną grupę pacjentów stanowią osoby, u których dolegliwości kardiologiczne wynikają z zastosowanej toksycznej terapii onkologicznej.

Zespół liczący 7 kardiologów, przygotowuje chorych do leczenia operacyjnego, chemioterapii i radioterapii. Jednocześnie ścisła współpraca z Instytutem Kardiologii zapewnia pacjentom stały dostęp do pełnej kardiologicznej diagnostyki nieinwazyjnej i inwazyjnej (w tym rezonans magnetyczny, badania izotopowe serca, koronarografia, tomografia komputerowa serca i naczyń wieńcowych, badanie elektrofizjologiczne). W ramach kardiologii interwencyjnej dostępnej całą dobę, istnieje możliwość leczenia z wykorzystaniem wszystkich dostępnych technik leczenia przezskórnego (plastyka naczyń wieńcowych, implantacja zastawek serca i inne) oraz leczenia wysokospecjalistycznego (implantacja układu stymulującego serce, automatycznego kardiowertera defibrylatora, przeprowadzenie zabiegu ablacji ogniska arytmii czy dodatkowej drogi przewodzenia). Nieograniczony całodobowy dostęp do leczenia kardiochirurgicznego pozwala na wykorzystanie wszelkich dostępnych technik chirurgii serca i naczyń wraz z przeszczepem serca u chorych kwalifikujących się do tej procedury.

Dzięki tak zorganizowanej pomocy kardiologicznej chorzy mogą być szybko zakwalifikowani do leczenia onkologicznego, które nie jest opóźnione z uwagi na współistnienie chorób układu sercowo-naczyniowego. Zespół Oddziału, obok kwalifikacji do leczenia onkologicznego, prowadzi nadzór nad chorymi, u których leczenie może okazać się kardiotoksyczne, a także nad pacjentami potencjalnie zagrożonymi odległymi powikłaniami kardiologicznymi zastosowanej terapii.

Chorzy na zaawansowaną chorobę nowotworową, wymagający optymalizacji leczenia objawowego i wspomagającego, oraz pacjenci z dolegliwościami bólowymi, wynikającymi z rozległości procesu rozrostowego lub wtórnymi do przebytego leczenia, trafiają pod opiekę zespołu specjalistów Oddziału Medycyny Paliatywnej.

Oddział Medycyny Paliatywnej

Oddział kontynuuje pracę nad optymalizacją opieki paliatywnej, rozpoczętą w 1995 roku przez Oddział Badania Bólu i Terapii Paliatywnej, a następnie Zakład Medycyny Paliatywnej. Bliska współpraca z onkologią ułatwia rozwijanie integracji leczenia onkologicznego z opieką paliatywną, co wg organizacji ESMO (European Society for Medical Oncology) jest rozwiązaniem modelowym ‑ to jedyny ośrodek w Polsce akredytowany przez tę organizację.

 

Zespół Oddziału Medycyny Paliatywnej tworzą lekarze specjaliści medycyny paliatywnej posiadający również inne specjalizacje (anestezjologia i intensywna terapia, choroby wewnętrzne), pielęgniarki z przeszkoleniem w zakresie opieki paliatywnej i onkologii, rehabilitant i psycholog. Oddział współpracuje z pracownikiem socjalnym oraz z duchownym, zapewniając pełne wsparcie psychospołeczne, duchowe i praktyczne. Wszyscy chorzy, w zależności od stopnia zaawansowania choroby i nasilenia objawów fizycznych i psychologicznych, otrzymują właściwą pomoc w jak najkrótszym czasie.

Starania personelu skupiają się na poprawie komfortu, a przez to jakości życia pacjenta. Leczenie ukierunkowane jest na zmaksymalizowanie jakości życia, zgodnie z tzw. zasadami BSC (Best Supportive Care). Wykorzystywane jest w tym celu leczenie farmakologiczne i zabiegowe. Specjaliści wykonują zabiegi paliatywne jak np. nakłucie odbarczające płyn z jamy otrzewnej, jamy opłucnej oraz zabiegi mające na celu zniesienie objawów bólowych (blokady, neurolizy, termolezje i inne). Jednocześnie w Oddziale oraz w warunkach ambulatoryjnych prowadzone jest leczenie zaparć i leczenie przeciwwymiotne oraz minimalizowane są dokuczliwe objawy choroby nowotworowej: ból, duszność, zmęczenie, wyniszczenie, utrata apetytu, obrzęki, odleżyny. We współpracy z psychologiem i psychiatrą specjaliści pracują nad poprawą jakości snu , leczą stany lękowe i zaburzenia depresyjne.

Zespół Oddziału Medycyny Paliatywnej dowodzi, że jego rolą nie jest wyłącznie „leczenie ostatniego etapu”. Wczesny kontakt ze specjalistami (konsultacja w przychodni), umożliwia szybkie wdrożenie leczenia objawowego i zabiegów leczniczych poprawiających ogólny stan pacjenta i minimalizujących objawy uboczne leczenia onkologicznego. W konsekwencji chorzy czują się wzmocnieni i uodpornieni na znoszenie wszelkich trudów terapii przeciwnowotworowej.

Lekarze Oddziału Medycyny Paliatywnej specjalizują się także w implantacji (wszczepianiu) portów naczyniowych do układu żylnego, umożliwiających podawanie chemioterapii przy problemach z nakłuciem żył obwodowych. Porty stanowią trwały i dogodny dostęp do dużych naczyń żylnych, umożliwiają wielokrotną podaż płynów lub leków mogących działać drażniąco na naczynia żylne obwodowe.

Oddział Chemioterapii Dziennej

Oddział zapewnia ambulatoryjne leczenie cytostatyczne około 150 chorym dziennie w 5 przestronnych, kolorowych i klimatyzowanych salach, wyposażonych w 45 komfortowych, rozkładanych foteli, przystosowanych specjalnie dla chorych leczonych chemicznie. Na jego terenie znajduje się nowoczesna Centralna Rozpuszczalnia Cytostatyków, zarządzana przez zespół farmaceutów. Wydzielony jest również punkt wydawania leków w formie tabletek. W Oddziale znajdują się także dwie sale zabiegowe dla chorych, przestronna recepcja oraz kilka pomieszczeń dla pracującego personelu.

Większość pacjentów Oddziału Chemioterapii Dziennej otrzymuje leczenie cytostatyczne, ale gdy wymaga tego sytuacja kliniczna chorzy otrzymują tu także leczenie wspomagające (dożylne bisfosfoniany stosowane w terapii przerzutów do kości, dożylną płynoterapię przed i po badaniach obrazowych z kontrastem, cechujących się potencjalną nefrotoksycznością, leczenie przeciwwymiotne).

 

Podawanie chemioterapii w trybie jednodniowym pozwala pacjentom nie wymagającym hospitalizacji uniknąć konieczności przerywania pracy zawodowej, sprawiając, że pomimo poważnej choroby i agresywnego leczenia chorzy ci nie rezygnują ze swoich codziennych zajęć i obowiązków

Ambulatorium Kliniki

Klinika Onkologii i Chorób Wewnętrznych dysponuje ponadto kilkoma gabinetami w Ambulatorium Centrum Onkologii, do których ‑ w zależności od sytuacji klinicznej ‑ chorzy (ok. 150 osób tygodniowo) trafiają na wizyty kontrolne do onkologa, na konsultacje kardiologiczne, konsultacje związane z terapią bólu. Odrębną grupę oferowanych przez Klinikę konsultacji stanowią wizyty dla pacjentów posiadających tzw. "zieloną kartę", czyli Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (tygodniowo konsultowanych jest ok. 60 chorych z tej grupy pacjentów).

Cały personel Kliniki stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc jako słuchacze oraz wykładowcy w licznych zjazdach, szkoleniach, kongresach, kursach, a także publikując w specjalistycznej prasie medycznej o zasięgu nie tylko krajowym, ale również ogólnoeuropejskim i światowym.