02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

2016-09-30

PROJEKT „NOWOCZESNY SZPITAL, NOWOCZESNY ZOZ”

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie rozpoczęło realizację Projektu „Nowoczesny Szpital, Nowoczesny ZOZ”. Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost E-potencjału na Mazowszu” w ramach Działania 2.1 „E-usługi” i Poddziałania 2.1.1 „E-usługi na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Niniejszy Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby obejmujące rozszerzenie posiadanych i wprowadzenie nowych e-usług w Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, jak i Partnerów Projektu. W ten sposób Centrum Onkologii rozpocznie realizację ważnego celu, jakim jest rozwój e-usług świadczonych w obszarze ochrony zdrowia. Odbiorcami e-usług będą przede wszystkim osoby i instytucje na co dzień korzystające zarówno z usług Centrum Onkologii jak i Partnerów Projektu.

Tak wyznaczone cele główne Centrum Onkologii wraz z Partnerami Projektu pragnie osiągnąć poprzez realizację celów szczegółowych:

- zmniejszenie kosztów funkcjonowania Centrum Onkologii oraz Partnerów Projektu – realizowany projekt umożliwi sprawniejszą pracę personelu medycznego i zwiększy jego efektywność, co ma  znaczący wpływ na świadczone usługi;

- wzrost jakości obsługi pacjenta – poprawa dotychczas oferowanych usług w zakresie opieki zdrowotnej, a także skrócenie czasu na realizację poszczególnych czynności związanych z obsługą procesu leczniczego. Skrócenie czasu hospitalizacji będzie możliwe dzięki wczesnej diagnozie
i rozpoczęciu leczenia, co umożliwi szybszy powrót do aktywności zawodowej;

- wzrost skuteczności leczenia przez bieżący, ciągły dostęp do dokumentacji medycznej;

- wzrost bezpieczeństwa informacji;

- skrócenie czasu obsługi pacjenta – w wyniku realizacji projektu kontakt z personelem medycznym  i czas obsługi jednego pacjenta skróci się łącznie o co najmniej 20 minut:

W związku z wdrożoną usługą e-rejestracji proces obsługi pacjenta skróci się o ok. 10 minut,
Proces zbierania wywiadu zostanie skrócony o kolejne 10 minut w związku z wdrożeniem możliwości wypełnienia ankiety medycznej on-line przed umówioną wizytą.

W wyniku dynamicznie zmieniającego się otoczenia, realizacja projektu związana jest z koniecznością sprostania nowym potrzebom w następujących zakresach:

Rozwoju nowoczesnych technologii w diagnostyce i terapii;
Budowy zintegrowanych platform ponadlokalnych i regionalnych do przechowywania
i udostępniania dokumentacji medycznej;
Ogólnopolskich projektów w obszarze dokumentacji medycznej, udostępniania zasobów cyfrowych rejestrów medycznych.

Rezultatami projektu będą:

- zwiększony dostęp do usług medycznych,

- poprawa jakości i bezpieczeństwa świadczonych w placówce usług medycznych,

- zwiększenie dostępu do e-usług medycznych na obszarach wiejskich.

W ramach projektu zostaną wdrożone następujące e-usługi:

E-rejestracja;
E-konsultacje;
E-wywiad;
E-dokumentacja;
E-powiadomienia;
E-partner;
E-obchód;
E-informator.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie – Przychodnia Opieki Zdrowotnej;
Gminny Ośrodek Zdrowia w Repkach – Filia Przychodni Rejonowej w Sokołowie Podlaskim wraz z Przychodniami w Wyrożębach Gmina Repki oraz Czerowonka i Skibniew Gmina Sokołów Podlaski;
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodnia Opieki Zdrowotnej.  

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2018 roku.

Powrót